بانک سرمایه گذاری ماهیت, وظایف و ضرورت ایجاد در ایران

واسطه های مالی در یک بازار توسعه یافتة اوراق بهادار, به عنوان نهادهای اجرایی عملیاتی بازار و با برخورداری از کارکردی چندمنظوره, نقش مهمی را در مجموعه وظایف و فعالیت های بازار بر عهده دارند

واسطه‌های مالی در یک بازار توسعه یافتة اوراق بهادار، به عنوان نهادهای اجرایی عملیاتی بازار و با برخورداری از کارکردی چندمنظوره، نقش مهمی را در مجموعه وظایف و فعالیت‌های بازار بر عهده دارند. فعالیت هایی نظیر تأمین سرمایه و پذیره نویسی، عرضة اولیه مدیریت پرتفوی، انجام سفارش های خرید و فروش مشتریان، مشاوره، ادغام، تملک، تغییر در ساختارهای سازمانی و بسیاری موارد دیگر بر عهدة واسطه‌های مالی است.

تهیه و تنظیم فعالیت های واسطه های مالی در حوزه های مختلفی مانند اعطا یا لغو مجوز ثبت، تأسیس، فعالیت و تداوم فعالیت آن ها ، مستلزم وجود معیارهایی دربارة صلاحیت، برخورداری از دانش، منابع و مهارت های لازم و کفایت سرمایة واسطة مورد نظر، تضمین رفتار منصفانه، صادقانه و

حرفه ای با مشتریان، رعایت قوانین و مقررات، تفکیک صحیح وظایف و مسئولیت ها، نحوة نگهداری حسابها و وجوه مشتریان و مواردی از این قبیل است.

عنوان فایل
بانک سرمایه‌گذاری ماهیت، وظایف و ضرورت ایجاد در ایران application/pdf
banke sarmayegozari mahiyat.pdf
588 KB
دانلود