خدمات بانكداری الكترونیك و نیازهای اجرایی

این مقاله خلاصه ای از پروژه تحقیقاتی تحت عنوان «خدمات بانكداری الكترونیك و نیازهای اجرایی آن در مقایسه تطبیقی هزینه های عملیاتی خدمات مختلف بانكی» است كه در پژوهشكده تحقیقات پولی و بانكی بانك مركزی انجام گرفته است.