تعامل مثبت با اقتصاد جهانی

تحولات عمیق اقتصادی در بیش از یک دهه گذشته، پدیده جهانی شدن اقتصاد را به یک واقعیت انکارناپذیـــر تبدیل کرده است .