صنعت خودروی هند چگونه پیشرفت كرد؟

پس از رشد چشمگیر صنعت نرم افزار هند، صنعت خودروی این كشور نیز به سرعت به پیش می رود.