فیلترینگ اشتباه سایت‌ها انگشت‌شمار است

موضوع فیلترینگ سایت‌های‌اینترنتی و ساز و کار انجام‌این کار طی سال‌های اخیر همواره از موضوعاتی بوده که در مواردی به سوال‌های مربوط به آن پاسخی داده نشده است