سالم‌سازی فضای سایبر در مقابل راهکار صرفا فنی فیلترینگ

امروزه قابلیت‌های اینترنت به عنوان زیرساخت جامعه اطلاعاتی دیگر بر کسی پوشیده نیست و کمتر کسی است که با نگاه کاملاً سلبی با این پدیده عصر اطلاعات آنرا نفی کرده و فقط به جنبه‌های ناسالم و تهدیدی آن بپردازد.