خواستگاری از دختر مجازی

شاید هیچ وقت در طول تاریخ آدمها اینقدر تنها نبوده باشند. به خودتان نگاه نکنید. شما در جایی زندگی می کنید که هنوز خانواده ها پابرجا هستند و ارتباطات خانوادگی همچنان برقرار.