کاربران بی دفاع ایرانی

آیا از ISP خود كه با آن به اینترنت متصل می شوید رضایت دارید؟