گفت و گو با مهندس خادمی

گفت وگو با محمود­رضا خادمی از آن دست گفت وگوهایی از آب در آمد که بخش های غیر قابل چاپش جذاب تر از بخش های قابل چاپ هستند.