وارثان سیاست ستاره سوزی

«بازیگری منحصر به تئاتر است، هنری بی اصل و نسب... بازیگیری حتی یك بازیگر با استعداد تصویری بسیار ساده از موجود بشری و بنابراین تصویری دروغین ارائه می دهد... ما پیچیده هستیم، در حالی كه آنچه بازیگر نشان می دهد پیچیده نیست.»