گامهای لرزان یک محکوم به مرگ

واقعیت این است که فعالیت های فرهنگی - هنری در کشور ما هنوز تعریف واضح و مشخصی پیدا نکرده اند و این عدم تعریف از یکسو باعث مخدوش شدن جایگاه هنرمندان و اهالی فرهنگ شده و از سوی دیگر به فعالیت هایی که منجر به تولیدات هنری و فرهنگی می شوند ، آسیب رسانده است.