داستان تصویر امیركبیر

چون تصویر تمام قد شخصیتی ناشناس به قلم ابوالحسن‌خان نقاش‌باشی در موزه ایران باستان موجود است كه برخی آن را صورت امیر می‌پندارند ما گمان می‌بریم منشأ این داستان همین تصویر بوده است.