رپ ایرانی

موسیقی پاپ در اواخر دهه‌ی چهل خورشیدی در ایران متولد شد و حالا در اواسط دهه‌ی هشتاد خورشیدی، نوبت رپ ایرانی است که این‌جا به دنیا بیاید.