گر جان عاشق دم زند ...

آذرابادگان، آتورپاتكان (Aturpatakn) یا آذربادگان، آذربایگان بنا به قول و نوشته «یاقوت» «آذر» در پهلوی آتش و «بایگان» به معنای نگهبان است. چون در آنجا آتشكده بسیار بوده چنین نامیده شده است.