27 سال بعد از واروژان هاخباندیان (1356 – 1315)

تا چه حد می توان ارزش های ذاتی یك اثر موسیقی را جدا از ارزش هایی كه اجراهای عالی و صداهای ممتاز به آن بخشیده، بررسی كرد؟ تا چه اندازه می توان ارزش های ذاتی یك قطعه موسیقی را از زیر آوار یك اجرای بد و یك صدای نارسا (در این جا مقصود صدای انسانی با كلام است). تشخیص داد و آنها را از همدیگر جدا كرد؟ آیا روش مشخصی برای این كار هست؟ آیا این روش ها ضریب اطمینان مشخصی دارند؟ آیا هر كسی می تواند این كار را انجام بدهد؟