تثلیث خیام، هدایت، كافكا

كافكا در محاكمه در تصویری كه از «یرزف.ك» و محاكمه او به ما نشان می‌دهد، ما را متوجه نوعی از ادبیات می‌كند كه به آن می‌‌گویم، «ادبیات چند معنایی» ، چرا كه اگر فكر كنیم مثلاً این رمان نمادی است از محاكمه یك جامعه، جامعه‌أی كه قوانینی نانوشته آن را پیش می‌برد، یك نوع تأویل است. تأویلی كه ما را دچار شك می‌كند.