مختصات فكری سبك خراسانی

از نظر لغوی خراسان به معنای مشرق آمده كه موقعیت آن در سمت طلوع خورشید قرار گرفته است. خراسان در گذشته شامل بخشهای مختلفی از جمله: تاجیكستان كنونی، افغانستان، تركستان، سرزمین های ماوراءالنهر، خراسان كنونی وغیره می شد.