رازهای‌ پیامبری‌ انوری‌

جامی‌ نخستین‌ كسی‌ است‌ كه‌ جسارتاً، انوری‌ را در كنار فردوسی‌ و سعدی‌، از پیامبران‌ شعر فارسی‌ برشمرده‌ است‌.