كودكی‌ كه‌ ۱۰دایه‌ شیرش‌ می‌ دادند

فریدون‌، پادشاه‌ كیانی‌، كه‌ با یاری‌ كاوه‌ آهنگر و مردم‌، ضحاك‌ بیدادگر را برانداخت‌، سه‌ پسر داشت‌: ایرج‌، تور و سلم‌. او جهان‌ را كه‌ زیر نگینش‌ بود، به‌ سه‌ بخش‌ كرد. ایران‌ و عربستان‌ را به‌ ایرج‌، تركستان‌ و چین‌ را به‌ تور و رم‌ و باختر را به‌ سلم‌ سپرد. تور و سلم‌ از این‌ تقسیم‌ ناخشنود بودند و به‌ نیرنگ‌، ایرج‌ را كشتند. از آن‌ پس‌ خون‌ ایرج‌ همواره‌ جوشان‌ ماند و جنگی‌ پایان‌ناپذیر را بین‌ ایران‌ و توران‌ پدید آورد. در این‌ جنگها رستم‌ و نیاكانش‌، پرچمدار دفاع‌ از ایران‌زمین‌ بودند.