درباره علی اصغر دادبه

ادبیات فارسی پویایی و حیات فعال خود را مدیون محققانی است كه بی مزد و منت هر خدمتی را برآن روامی دارند و مواظب خیانت ها هستند.