شبه جمله چیست اقسام شبه جمله

شبه جمله چیست واژه هایی که فعل ندارند اما به تنهایی مفهوم یک جمله کامل را بیان می کنند در این مقاله به توضیح شبه جملات و اقسام آنها پرداخته شده است

ما هنگامی که احساسات و حالات درونی خود را ابراز می داریم و به نشان دادن غم ها ، شادی ها، حسرت ، درد، تأسّف و ... می پردازیم از کلمات و اصواتی خاص استفاده می کنیم که بیانگر این حالات درونی ما و نشانگر عواطف ما هست. به این گروه از کلمات که مانند جمله به تنهایی معنی مستقلّی دارند، «شبه جمله» می گویند.

شبه جمله ها، مانند جمله های اسمی، صورت تقلیل یافته ی یک جمله ی کامل هستند اما تفاوتشان با جمله های اسمی در این است که تنها مرکب از یک جزء می باشند.

به عنوان مثال به شبه جمله های زیر توجه کنید:

هان، آه، وای، آی، به به، ای کاش، الهی، آفرین، به نام خدا، افسوس، شگفتا، مبادا، ساکت، به چشم، بله، استغفرالله، مرگ، آمین، درود و… . » مثال: هان(آگاه باش)، شگفتا(عجیب است)، مبادا(این کار را انجام نده)، آفرین(تو را تحسین می کنم )

اقسام شبه جمله

شبه جمله ها را از جهت معنی به انواعی تقسیم می کنند .

1 – شبه جمله امید و آرزو و دعا :

کاشکی ، کاش ، ای کاش ، آمین ، ان شاءالله

2 – شبه جمله تشویق و تحسین:

آفرین ، بارک الله ، مرحبا ، احسنت ، ماشاءالله ،خوشا ، به به

3 – شبه جمله درد و تاسف:

آه ، درد ، دریغا ، دریغ ، دریغ و درد ، ای داد ، داد ، فریاد ، فغان ، وای ، افسوس

4 – شبه جمله تعجب :

به ، وه ، اوه ، عجب ، چه عجب ، عجبا ، شگفتا

5 – شبه جمله تنبیه و پرهیز :

امان ، الامان ، مبادا ، زنهار ، زینهار ، هان

6 – شبه جمله امر:

خفه ، خاموش ، ساکت ، بسم الله

7 – شبه جمله احترام و قبول :

چشم ، به چشم ، ای بچشم ، بله قربان

8 – شبه جمله جواب و تصدیق:

بله ، آری ، ای ، ای والله