متن در مورد برف شعر در مورد برف

متن درباره برف آسمان شهرمان برفی شده است, چه زیباتر می شود اگر آنرا با شعری اعجاب انگیز از استاد بیژن الهی به نظاره بنشینیم در ادامه یک شعر درباره برف از یکی از متفاوت ترین و خاص ترین شاعران ایران زمین, آورده ایم که آنرا چندبار با هم می خوانیم

تنها یک بار

می توانست

در آغوشش کشند

و می دانست آن گاه

چون بهمنی فرو می ریزد

و می خواست

به آغوشم پناه آورد

نامش برف بود

تنش، برفی

قلبش از برف

و تپشش

صدای چکیدن برف

بر بام های کاهگلی...

و من او را

چون شاخه یی که زیر بهمن شکسته باشد

دوست می داشتم

بیژن الهی