عاشق واقعی درداستان خسرووشیرین نظامی

این مقاله بر آن است که در ابتدا به بررسی شخصیت شیرین و خسرو از نظر روانشناسی بپردازد و سپس با آورده نمونه هایی از داستان خسرو و شیرین به معرفی عاشق واقعی بپردازد و سپس از بحث نتیجه گیری نماید و پس از آن به پاسخ سوالات فوق بپردازد

چکیده

این مقاله بر آن است که در ابتدا به بررسی شخصیت شیرین و خسرو از نظر روانشناسی بپردازد و سپس با آورده نمونه هایی از داستان خسرو و شیرین به معرفی عاشق واقعی بپردازد و سپس از بحث نتیجه گیری نماید و پس از آن به پاسخ سوالات فوق بپردازد.

خسرو و شیرین از داستان های دوره ساسانی است قریب ۶۵۰۰ بیت دارد و عشق های خسرو و شیرین با بردرزاده بانوی ارمن را به نظم کشیده است این مثنوی را در سال ۵۷۶ به نام اتابک شمس الدین محمدجهان پهلوان ساخته است.(انژابی نژاد، ۱۳۷۱ ، ۲)

پرفروغترین چهرة داستان خسرو و شیرین، بیتردید «شیرین» است. نظامی در یک سیر صعودی و متعالی شخصیت شیرین را چنان پرداخت میکند که بعد از او هر شاعری تحت تأثیر و عاجز از هرگونه آفرینش مشابهی بوده است. «قهرمانان واقعی سرتاسر منظومه و نقطة مرکزی آن، بیگمان خسرو نیست بلکه شیرین است. قهرمان شعفانگیز ساحتی کامل و عالی دارد و تأثیر آن بر کل داستان غیرقابل انکار است.

کلید واژه ها

خسرو، شیرین، فرهاد، نظامی، عشق، مریم، شکر

عنوان فایل
عاشق واقعی درداستان خسرووشیرین نظامی application/pdf
1.pdf
320 KB
دانلود

علی محمدرضایی هفتادر