تاریخ حقوق ایران

تاریخ حقوق، بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطور و تکامل تمدن، مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است. چرا که صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولت ها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شده است، در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عالم آن، لازمه ادامه هرگونه دولت و مدنیتی بوده و می باشد.