نقد پلانتینگا بر کتاب ملحدانه ریچارد داوکینز

ریچارد داوکینز استاد «رفتارشناسی حیوانات» در یکی از دانشگاه های انگلیس است. با اینکه زمینه تخصصی داوکینز فلسفه و مذهب نیست اما در این کتاب که دانشگاه آکسفورد آن را منتشر کرده، کوشیده است کتابی مذهبی یا به بیانی دیگر ضدمذهبی بنویسد.