نگاهی به كتاب تجربه سرمایه‌داری دولتی در ایران

بتلهایم معتقد است «مفهوم سرمایه‌داری دولتی مشخص‌كننده سیستمی از روابط تولید سرمایه‌داری است كه در چارچوب مالكیت دولتی قرار دارد» به اعتقاد او «سرمایه‌داری دولتی می‌تواند خود را بازتولید كند و سایر روابط تولید را تحت سلطه خود درآورد.»