انقلاب در آسیای میانه

توسعه حوزه اقتدار امپراتوری روسیه به سمت آسیای میانه و چیرگی آنها بر خانات خوقند و خیوه و بخارا در قرون جدید اگرچه بنا به دلایلی چند - از جمله پراکندگی مراکز قدرت و موقعیت جغرافیایی منطقه - با دشواری های درخور توجهی روبه رو نشد...