معرفی کتاب هفت وادی سلوک عارفانه

هفت وادی عشق و سلوک , کتابی است در باب روشنگری عرفان به منظور کاربردی کردن آن برای اغنای نیازهای انسان معاصر بر بستر سنتِ پویای عرفانِ برآمده از قرآن و جاری بر حضور نامکرر عشق که عشق اصل و بنیان عرفانِ متعالی و پویاست عرفان, هستی, وجود و سیر متعالی انسان را از منظر عشق می بیند در این منظر, بی عشق جهان فسرده و ساکن و مرده است

دورِگردون ها ز موج عشق دان

گر نبودی عشق بفسردی جهان

(مثنوی - دفتر پنجم)

شیخ فریدالدین عطار، مرشد و مراد نیشابوری، عشق را در وادی دومِ هفت وادی سلوک خود قرار داده است. عطار، این بزرگِ همه دوران های عاشقی، طریق نجات انسان و راهیابی به سعادت این و آن جهانی را در طی طریقِ هفت وادی مطرح شده در کتاب وزین و موزون و منظومِ منطق الطیر می داند. هفت وادی به نظر متعالی عطار چنین اند:

طلب، وادی اول ـ عشق، وادی دوم، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فقر و فنا...

کتاب «هفت وادی عشق و سلوک» به تمامی وامدار عطار و آثار اوست و نیز مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی و همچنین به عین القضات، ابن عربی، حسین بن منصور حلاج، سنایی غزنوی، احمد غزالی، روزبهان بقلی، حافظ، ابوسعید ابوالخیر، ابوالحسن خرقانی و... همه بزرگان عرفان که محمل عرفانِ انسان - خدایی را بر دستان فنای خود حمل می کنند. در این کتاب برای اولین بار شاهدیم که این هفت وادی به شکل متمرکز و با نگاهی گسترده و به منظور تجمیع آرای این بزرگان جهان معرفت و عشق بر محوریت هفت وادی طرح شده در منطق الطیر به شرح می آید. کاری طاقت سوز و جان فزا که تنها با مَدد و یاری و همراهی روح این رندانِ جهان جاودان و عنایت بی دریغ خداوندگارِ عشق و دوستی به انجام رسید. در این اثر، مؤلف سعی در کار آورده و به این کوشش به راه آمده که عرفان را به عرفان و عارف را به عارف بنمایاند؛ ازا ین رو این اثر را نمی توان کاری تحقیقاتی به معنی مصطلحش دانست. این اثر روبه روی انسان معاصر و زخم خورده و نالان از غربت غربی قرار دارد تا که او خود را بی واسطه و بی تعارف در آینه صیقلی عرفان نظاره کند و هرچند دمی، از خستگی و زخم های تحمیل‎ شده بر خود برهد و از بی کسی برمد و خویش را در فراسوی نیک و بد و در فضای لُختِ حضور، لَختی رها کند تا دریابد که زمانه چه جفاها بر او رواداشته و خود نیز چه بی پروا بر خود بی وفایی کرده و خویش را چه ارزان و بی بها به حراج گذاشته است. در این آیینه است که انسانِ غریب و تنها و رها شده در انبوهی از تن هایی که هیچ ربطی به هم ندارند و تنها از سر ِترس باهم اند و نیز از سر ِترسی دیگر از هم می رمند، خود را عریان و بی ریا می بیند و اگر از تصویر بی رتوش خود در این آیینه از خود نرمد! راهکاری برای با خویش ماندن و با خود کنار آمدن و در خود دوستی پنهانِ با خود بودن را کشف می کند. کتاب «هفت وادی عشق و سلوک» به قلم علیرضا خطیب زاده نگارش شده و در دوجلد با صحافی اعلا از سوی انتشارات بهجت با قیمت ١٥٠ هزار تومان راهی بازار کتاب شده است.