نگاهی حسرت بار به تاریخچه بافت پارچه در ایران

تازگی ها به مراكز فروش پارچه سر زده اید. در ویترین این مغازه ها انواع و اقسام پارچه های رنگارنگ لباسی را می بینید كه در زیر نورهای زرد و سفید جلوه گری می كنند. از پارچه های زری باف و ساتن و توری و گیپور و حریر و كرپ تا فاستونی و كتان و چیت كه دسته اخیر را می توان از مغازه های نه چندان پر زرق و برق خریداری كرد. نكته جالب توجه در این میان اما، برخورد فروشنده های این مغازه ها با مشتری است.