دست از مسابقه برداریم!

ما اگر نگران عقب ماندن از تكنولوژی غربی هستیم كه برای خط و نوشتار خودش راه حل‌های بسیار خوبی پیدا كرده و ابدا هم به فكر ما نیست(و این طبیعی است) نمی‌توانیم راه حل مناسبی برای خط فارسی پیدا كنیم.