روزنامه دیواری در مورد دهه فجر | متن زیبا در مورد دهه فجر

روزنامه دیواری در مورد دهه فجر | در ادامه چند نمونه روزنامه دیواری آورده ایم و همچنین چند متن که می توانید در قسمت های مختلف روزنامه دیواری تان از آنها استفاده کنید...

متن زیبا در مورد دهه فجر 1
خاطره ی امام، بیش از همیشه، در دهه ی فجر و بیست ودوی بهمن است. حتّی بیشتر از مراسم سالگرد رحلت امام، این بزرگداشت نشان دهنده ی شخصیت آن بزرگوار است.

متن زیبا در مورد دهه فجر 2
۲۲ بهمن در حیات تاریخی و ملی کشور و هدایت سرنوشت ملت ایران به سوی حق و صلاح نقش بزرگی داشته است.

متن زیبا در مورد دهه فجر 3
اگر انقلاب اسلامی و امام بزرگوار ما نبود و اگر اسلام پرچمدار انقلاب و تحوّل در این کشور نبود، هیچ امیدی وجود نداشت که سلطه جهنّمیِ تحقیرآمیز امریکا و حکومت دیکتاتوریِ قسیّ القلب پهلوی از این مملکت برکنده شود.

متن زیبا در مورد دهه فجر 4
روز ۲۲ بهمن و راهپیمائی ۲۲ بهمن مظهر اقتدار ملی است؛ مظهر اقتدار ملت ایران است؛ مظهر حضور مردمی و اراده و عزم ملی ملت ایران است که مرد و زن و پیر و جوان، در همه ی شرائط به خیابانها میآیند و خودشان را در سرتاسر کشور در مقابل چشم بینندگان قرار میدهند؛ این خیلی باعظمت است.

متن زیبا در مورد دهه فجر 5
راهپیمایی بیست ودوم بهمن مظهر اقتدار ملی است؛ نشان دهنده ی عزم عمومی ملت ایران است؛ مظهر همان چیزی است که هر دشمنی را در هر حد و اندازه یی از اقتدار نظامی و تواناییهای تبلیغاتی و سیاسی، مرعوب میکند.

متن زیبا در مورد دهه فجر 6
ای امام خمینی
آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست
قلبی که به عشقت نتپد جز گِل نیست
آن کس که ندارد به سر کوی تو راه
از زندگی بی ثمرش حاصل نیست

متن زیبا در مورد دهه فجر 7
دهه ی فجر، آن آیینه یی است که خورشید اسلام در آن درخشید و به ما منعکس شد. اگر این آیینه نبود، باز هم مثل همان دوره های تاریک و قرون خالیه، بایستی ما مینشستیم و اسمی از اسلام میآوردیم.

منبع : farsi.khamenei.ir