گفتگویی با بابک کریمی

جشنواره فجر از لحاظ کیفی انتظارات را برآورده نکرد