بررسی باورهای فولکلوریک مردم شهر اراک از دیدگاه مردم شناختی

موضوع تحقیق این پایان نامه بررسی باورهای فولکلوریک موجود در شهر اراک می باشد که طی آن محقق به فرضیات خود به شرح زیر پاسخ می دهد...