راه كج فرنگیان!

شناخت هر سرزمینی تنها از راه شناخت آثار ملی اش امكان پذیر است. شاهنامه نیز به عنوان مهم ترین اثر ملی ایران دریچه ای است برای شناخت ایرانیان.