ریشه بابلی سنت حاجی فیروز

نظر مهرداد بهار را که حاجی فیروز سیه رخ را مسافر شاداب جهان زیرین درک نموده است. توسط شیدا جلیلوند و دکتر مزداپور به تکامل گراییده است. نگارنده نیز نکاتی در تکامل این نظر دارد.