احداث نخستین راه شوسه ایران،۸۲ سال پیش

راه سازی و خیابان كشی های مدرن تا پیش از دوره معاصر از اغلب شهرهای كشور سابقه نداشت.