در جستجوی پاسخ معمای رقص درناها

هشت هزار و پانصد سال پیش زمانی كه یكی از اهالی آناتولی دوران باستان بال‌های درنایی را سوراخ كرد تا لباسی برای یك رقص مذهبی برای خود فراهم كند و بعد آن را در شكاف باریكی بین دیوارهای خانه‌های گلی پنهان كرد هرگز گمان نمی‌كرد كه چه معمایی برای دانشمندان امروز درست می‌كند.