مؤلفه‌های سینمای فیلم فارسی

سینمای ایران به دلیل پدید آمدن در عصر شاهان و حاکمیت آنان نمی‌توانسته علیه مناسبات اجتماعی تولیدی افشاگرانه داشته باشد؛ در شرایطی که دولت برای آن آیین‌نامه‌های سخت و دشواری تنظیم کرده بود که از حدود خواسته شده عدول نکند....