جنگ و سینما

در سوم شهریور سرریدر بولارد ، وزیر مختار انگلستان و اسمیرنوف سفیر شوروی به منزل علی منصور ( منصور الملک ) رئیس الوزرا در خیابان بهار رفتند و یادداشت دو کشور ، دایر بر حمله به خاک ایران را تسلیم او کردند .