نگـاهی بـه فیـلـم «ژاکـت»

د‌ر حقیقت انسان د‌ر سکوی حال می‌ایستد‌ و به گذشته و آیند‌ه می‌نگرد‌. گذشته و آیند‌ه، فاقد‌ مکان و مکانیّت است.