نقشی با گریم زندگی

مانیا اکبری، فیلمی در باره سرطان