چهار دهه با علیرضا زرین دست

زرین دست در طول چهار دهه حضور در سینمای ایران، فراز و نشیب های متعددی را تجربه کرده است. فیلمبرداری که مولفه کاری در موردش مصداق دارد و این احتمالاً به مذاق کسانی که فیلمبرداری را هنری مستقل نمی دانند، چندان خوش نمی آید.