سالار جنگ

”یک بینش نفرت‌انگیز در مورد جامعهٔ مدنی این است که هر چه انسان بر خلاف وجدانش انجام دهد، گناه است و البته این بستگی دارد که او خود را داور خیر و شر بپندارد. از آنجا که وجدان بشر و قضاوت یک چیز واحد نیستند، پس وجدان هم مثل قضاوت می‌تواند مشمول خطا باشد.“