نگاهی به فعالیتهای سینمایی هاوارد هیوز (۲)

هوانورد، آخرین ساخته مارتین اسكورسیزی در تهران اكران شده است، حماسه عظیم سینمایی كه باز هم از طرف اعضای آكادمی اسكار نادیده گرفته شد.قهرمانان خیالپرداز، بلندپرواز، وسواسی و اندكی خل وضع اسكورسیزی همیشه جذاب بوده اند و او این بار به سراغ یك هالیوودی كهنه كار رفته است.