تندیسی كه می تواند ارزشمندتر باشد

جشن خانه سینما حالا كم كم دارد جایگاه قابل تأمل تری می یابد. برگزاری هفت دوره مداوم و مستمر، جشن خانه سینما را در كنار جشنواره فجر به مهمترین رویداد سینمایی سال تبدیل كرده است