نامه ای برای همه كس

سلام،نمی دانم خوب هستید یانه؟ اما دوست دارم باشید. دلم تنگ است و خیلی حالم خوب نیست. اگر بود كه من هم رفته بودم، ولی ای كاش زودتر حالم خوب شود