سینما حاضر سینما غایب

امسال در سال خنده و فراموشی، سهم ما فقط روزمرگی بود و بس. حاصل این همه كه رفت، چیزی نبود جز بی حوصلگی. دوره غلبه نیازهای متوسط، آرزوهای كوچك و چراغ روشن شب های جمعه بود