سینمایی بی رغیب درجستجوی قلمروهای جدید

سینمای هند که تا چندی پیش تنها به سبب به کارگیری فرمولهای کلیشه ای درترسیم قصه عشق دخترکان و پسرکان جوان درجهان شناخته می شد امروزه بی تردید یکی ازقوی ترین صنایع فیلمسازی در جهان به شمارمی آید.