تلویزیون نگاهی به صالح علا و دو قدم مانده به صبح

نگاهی به برنامه شبانه " دو قدم مانده به صبح" یا قشلاقی به مرغزار گفتگو!!