سریال خارجی ـ تلویزیون ایرانی

هنوز مدت زیادی از پخش سریال جواهری در قصر نمی گذرد. سریالی که با ورودش و استقبالی که از آن شد مجالی داد که موج جدیدی از سریالهای تلویزیونی وارد کشور شود.